Logi sisse

Õppekava: IT süsteemide administreerimine 2003


Haridustase Rakenduskõrgharidus
Kvalifikatsioon
EHIS kood 2958
Registreerimise kuupäev 10.12.2002
Akrediteerimise kuupäev 03.06.2003
Akrediteeringu lõpp 03.06.2010
Õppekava lühend ISa
Õppekava keel Eesti keel
Nominaalne õppeaeg 3 aastat
Õpingute üldmaht 120 AP

Vastuvõtt

1. Vastuvõtu eelduseks on Eestis omandatud keskharidus või sellele tasemelt vastav välisriigi haridus.
2. Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilaskandidaadil on täiendavalt vastuvõtu eelduseks eesti keele kui teise keele riigieksami vähemalt 60-punktine tulemus (arvestatakse ka katselise riigieksami tulemust) või eesti keele riigieksami, kesktaseme eksami või kõrgtaseme eksami samaväärne tulemus. Juhul, kui nõutud eesti keele oskust tõendav eksam ei ole eelnevalt tehtud, on vastuvõtukomisjonil õigus teha otsus, veendudes üliõpilaskandidaadi eesti keele oskuses vestluse käigus või vastuvõtukomisjonile esitatud keeleoskuse nõuetele vastavust tõendavate dokumentide põhjal.

Lõpetamise tingimused

1. Õppekava nõuete täidetus
2. Kogutud ainepunkte minimaalselt 180
3. Kaitstud lõputöö

Diplom kiitusega (cum laude) antakse lõpetanule, kes sooritas kõik eksamid hindele "3","4" või "5" ja kaitses lõputöö hindele "5" ning kelle keskmine hinne õpingute vältel oli "4,6" või kõrgem, kusjuures arvestatakse kõikide eksamite, hindeliste arvestuste, õppepraktika ja lõputöö hindeid.

Lõpetamise dokument

Diplom koos akadeemilise õiendiga.

Eesmärk

1. üldhariduse süvendamine;
2. õppurite ettevalmistamine edasiõppimiseks järgmisel kõrgharidusastmel;
3. piisavate teoreeriliste ning praktilise tööga kinnistatud rakenduslike erialaste oskuste omandamine töötamiseks kaasaegse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas

IT süsteemide administreerimise erialal on eesmärgiks valmistada ette erinevate IT-süsteemide (arvutivõrgud, telekommunikatsioon, elektronäri, andmebaasid, jt) haldajaid ja uute teenuste projekteerijaid.

Kvalifikatsioon

IT süsteemide administreerimise õppekava lõpetajad tunnevad sügavuti ajakohaste IT-süsteemide ülesehitust, näitajaid, funktsioone, on võimelised neid pidevalt muutuvates oludes töökorras hoidma, laiendama, ümberhäälestama ning osalema uute teenuste ja rakenduste projekteerimises.

Eriala põhiteadmised ja oskused väljendavad otseselt erialavaldkonnaga seotud ning tulevases kutsetöös vajalikke õpiväljundeid.
- teadmised infosüsteemi arhitektuurist ja tehnoloogiatest ning vahenditest ;
- infosüsteemi komponentide administreerimise (võrk, infrastruktuur, rakendused, andmebaasid, teenused) põhioskused;
- infosüsteemide seire (monitoorimise) teostamise oskused;
- teadmised turvaanalüüsi teostamisest ja infosüsteemi kaitse tagamisest, uute lahenduste turvalisuse analüüsimisest ;
- süsteemide käideldavuse tagamisest ja tõstmisest ning kriisisituatsioonis süsteemi taastamisest;
- olemasolevasse infosüsteemi uute infosüsteemi moodulite juurutamise ja integreerimise oskused.

Üldteadmised ja oskused väljendavad üldist haritust ja silmaringi.
- suhtlemis- ja koostööoskus;
- õppimis- õpetamis- ja veenmisoskus;
- tehnilise inglise keele tundmine;
- dokumenteerimisoskus;
- teadmised majandusteaduse ja ettevõttemajanduse alustest;
- orienteerumine IT-ga seonduvates õiguslikes küsimustes (patendid, litsentsid, autoriõigus).

Õpingute jätkamise võimalused

Tallinna Tehnikaülikooli Informaatika teaduskonna magistriõppes,
Tartu Ülikooli Matemaatika- ja Informaatika teaduskonna informaatika erialade magistriõppes.

Õppekava ülesehitus

Sisseastumise aasta 2006
Kohustuslikud ained: 107 AP
Valikained: 13 AP
Sisseastumise aasta 2007
Kohustuslikud ained: 161 EAP
Valikained: 19 EAP
Sisseastumise aasta 2008
Kohustuslikud ained: 159 EAP
Valikained: 21 EAP
Sisseastumise aasta 2009
Kohustuslikud ained: 159 EAP
Valikained: 21 EAP
Vaata õppekavaaineid

eten