Logi sisse

Õppekava: IT süsteemide arendus 2002


Haridustase Rakenduskõrgharidus
Kvalifikatsioon
EHIS kood 2957
Registreerimise kuupäev 10.12.2002
Akrediteerimise kuupäev 03.06.2003
Akrediteeringu lõpp 03.06.2010
Õppekava lühend ISd
Õppekava keel Eesti keel
Nominaalne õppeaeg 3 aastat
Õpingute üldmaht 120 AP

Vastuvõtt

1. Vastuvõtu eelduseks on Eestis omandatud keskharidus või sellele tasemelt vastav välisriigi haridus.
2. Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilaskandidaadil on täiendavalt vastuvõtu eelduseks eesti keele kui teise keele riigieksami vähemalt 60-punktine tulemus (arvestatakse ka katselise riigieksami tulemust) või eesti keele riigieksami, kesktaseme eksami või kõrgtaseme eksami samaväärne tulemus. Juhul, kui nõutud eesti keele oskust tõendav eksam ei ole eelnevalt tehtud, on vastuvõtukomisjonil õigus teha otsus, veendudes üliõpilaskandidaadi eesti keele oskuses vestluse käigus või vastuvõtukomisjonile esitatud keeleoskuse nõuetele vastavust tõendavate dokumentide põhjal.

Lõpetamise tingimused

1. Õppekava nõuete täidetus
2. Kogutud ainepunkte minimaalselt 180
3. Kaitstud lõputöö

Diplom kiitusega (cum laude) antakse lõpetanule, kes sooritas kõik eksamid hindele "3","4" või "5" ja kaitses lõputöö hindele "5" ning kelle keskmine hinne õpingute vältel oli "4,6" või kõrgem, kusjuures arvestatakse kõikide eksamite, hindeliste arvestuste, õppepraktika ja lõputöö hindeid.

Lõpetamise dokument

Diplom koos akadeemilise õiendiga.

Eesmärk

1. üldhariduse süvendamine;
2. õppurite ettevalmistamine õpinguteks järgmisel kõrgharidusastmel;
3. piisavate teoreeriliste ning praktilise tööga kinnistatud rakenduslike erialaste oskuste omandamine töötamiseks kaasaegse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas.

IT süsteemide arenduse erialal on eesmärgiks anda mitmekülgne haridus IT-süsteemide (arvutivõrk, telekommunikatsioon, Internet, elektronmeedia, elektronäri, andmebaasid jt.) rakenduste valdajatele ja programmeerijatele.

Kvalifikatsioon

IT süsteemide arenduse õppekava lõpetajad tunnevad hästi erinevaid programmeerimiskeeli ja -vahendeid, arenduskeskkondi ning meeskonnatöö aluseid, mis on vajalikud uute elektronteenuste tarkvara väljatöötamiseks.

Eriala põhiteadmised ja oskused väljendavad otseselt erialavaldkonnaga seotud ning tulevases kutsetöös vajalikke õpiväljundeid.
- teadmised tarkvaraarenduse ja tarkvara testimise metoodikatest;
- hajussüsteemide loomise oskused;
- andmebaasisüsteemide tundmine;
- teadmised tarkvaraarendusmustritest;
- teadmised riistvaralähedasest programmeerimisest;
- algoritmide ja andmestruktuuride tundmine;
- programmeerimisoskused mitmes levinud programmeerimiskeeles;
- ettevõtte infosüsteemide moodulite realiseerimise oskused analüütiliste mudelite alusel, teadmised uute tarkvaramoodulite ja infosüsteemide disainimisest;
- uute tehnoloogiate sobivuse ja rakendatavuse analüüsimise ja põhjendamise oskused.

Eriala tugiteadmised ja oskused väljendavad eriala toetavate distsipliinide alast ettevalmistust:
- andmeturbe põhialuste metoodikate tundmine;
- projektijuhtimise baasoskused ja teadmised infosüsteemide analüüsist;
- teadmised arvutivõrkudest ja interneti protokollidest;
- teadmised arvutisüsteemide arhitektuurist ja struktuurist;
- operatsioonisüsteemide administreerimise baasoskused.

Üldteadmised ja oskused väljendavad üldist haritust ja silmaringi.
- suhtlemis- ja koostööoskus;
- tehnilise inglise keele tundmine;
- enesetäiendamisoskus uute tehnoloogiate alal;
- teadmised majandusteaduse ja ettevõttemajanduse alustest;
- orienteerumine IT-ga seonduvates õiguslikes küsimustes (patendid, litsentsid, autoriõigus).

Õpingute jätkamise võimalused

Tallinna Tehnikaülikooli Informaatika teaduskonna magistriõppes,
Tartu Ülikooli Matemaatika- ja Informaatika teaduskonna informaatika erialade magistriõppes.

Õppekava ülesehitus

Sisseastumise aasta 2006
Kohustuslikud ained: 106,5 AP
Valikained: 13,5 AP
Sisseastumise aasta 2007
Kohustuslikud ained: 161 EAP
Valikained: 19 EAP
Sisseastumise aasta 2008
Kohustuslikud ained: 159 EAP
Valikained: 21 EAP
Sisseastumise aasta 2009
Kohustuslikud ained: 159 EAP
Valikained: 21 EAP
Vaata õppekavaaineid

eten