Logi sisse

Õppekava: Infosüsteemide analüüs 2005


Haridustase Rakenduskõrgharidus
Kvalifikatsioon
EHIS kood 3105
Registreerimise kuupäev 01.06.2003
Akrediteerimise kuupäev 22.12.2005
Akrediteeringu lõpp 03.06.2010
Õppekava lühend IA
Õppekava keel Eesti keel
Nominaalne õppeaeg 3 aastat
Õpingute üldmaht 120 AP

Vastuvõtt

1. Vastuvõtu eelduseks on Eestis omandatud keskharidus või sellele tasemelt vastav välisriigi haridus.
2. Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilaskandidaadil on täiendavalt vastuvõtu eelduseks eesti keele kui teise keele riigieksami vähemalt 60-punktine tulemus (arvestatakse ka katselise riigieksami tulemust) või eesti keele riigieksami, kesktaseme eksami või kõrgtaseme eksami samaväärne tulemus. Juhul, kui nõutud eesti keele oskust tõendav eksam ei ole eelnevalt tehtud, on vastuvõtukomisjonil õigus teha otsus, veendudes üliõpilaskandidaadi eesti keele oskuses vestluse käigus või vastuvõtukomisjonile esitatud keeleoskuse nõuetele vastavust tõendavate dokumentide põhjal.

Lõpetamise tingimused

1. Õppekava nõuete täidetus
2. Kogutud ainepunkte minimaalselt 180
3. Kaitstud diplomitöö

Diplom kiitusega (cum laude) antakse lõpetanule, kes sooritas kõik eksamid hindele "3","4" või "5" ja kaitses lõputöö hindele "5" ning kelle keskmine hinne õpingute vältel oli "4,6" või kõrgem, kusjuures arvestatakse kõikide eksamite, hindeliste arvestuste, õppepraktika ja lõputöö hindeid.

Lõpetamise dokument

Diplom koos akadeemilise õiendiga

Eesmärk

1. üldharidusalaste teadmiste süvendamine;
2. õppurite ettevalmistamine õpinguteks järgmisel kõrgharidusastmel;
3. piisavate teoreetiliste ning praktiliste erialaste oskuste omandamine töötamiseks kaasaegse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas.

Infosüsteemide analüüsi eriala eesmärgiks on ette valmistada spetsialiste, kes tunnevad tasakaalustatult nii infotehnoloogia- kui ka ärisüsteemides toimivaid protsesse ning suudavad osaleda keerukate äri-IKT süsteemide, rakenduste või teenuste väljatöötamises.

Kvalifikatsioon

Infosüsteemide analüüsi õppekaval omandab üliõpilane teadmised ettevõtete info- ja äripoole ülesehitusest ja tuginedes mahukale praktikale on lõpetajad võimelised töötama rakenduste integreerijatena, süsteemiarhitektidena, andmesüsteemide projekteerijatena ja süsteemianalüütikutena. Õpingute käigus omandatakse lisaks IKT-alasele baasharidusele süvendatud teadmisi analüüsi metoodikatest ja mudelitest.

Eriala põhiteadmised ja oskused väljendavad otseselt erialavaldkonnaga seotud ning tulevases kutsetöös vajalikke õpiväljundeid.
- süsteemianalüüsi meetodite tundmine;
- teadmised nõueteinseneeria metoodikatest;
- ettevõtte ja infosüsteemide modelleerimise ja projekteerimise meetodite tundmine (äriprotsesside modelleerimine, äridomeeni mudelid, kasutusmallide mudelid, andmemudelid, arhitektuurimudelid);
- teadmised arendusprotsessi metoodikatest (RUP, XP).

Eriala tugiteadmised ja oskused väljendavad eriala toetavate distsipliinide alast ettevalmistust:
- teadmised ettevõtte, IT ja infosüsteemide arhitektuurist;
- teadmised IT süsteemide haldusprotsesside metoodikast (ITIL);
- teadmised IT strateegiast, IT portfellide, programmide ja projektide haldusest;
- projektijuhtimise baasoskused ja töögrupi juhtimise oskused .

Üldteadmised ja oskused väljendavad üldist haritust ja silmaringi.
- suhtlemis- ja koostööoskus;
- õppimis-, õpetamis- ning esinemis- ja veenmisoskus;
- tehnilise inglise keele tundmine;
- tehniliste publikatsioonide koostamise oskus;
- hea kirjalik eneseväljendusoskus;
- teadmised majandusteaduse ja ettevõttemajanduse alustest;
- orienteerumine IT-ga seonduvates õiguslikes küsimustes (patendid, litsentsid, autoriõigus).

Õppekava ülesehitus

Sisseastumise aasta 2006
Kohustuslikud ained: 108 AP
Valikained: 12 AP
Sisseastumise aasta 2007
Kohustuslikud ained: 166 EAP
Valikained: 14 EAP
Sisseastumise aasta 2008
Kohustuslikud ained: 164 EAP
Valikained: 16 EAP
Sisseastumise aasta 2009
Kohustuslikud ained: 164 EAP
Valikained: 16 EAP
Vaata õppekavaaineid

eten