Logi sisse

Õppekava: Tehnosuhtlus 2004


Haridustase Rakenduskõrgharidus
Kvalifikatsioon
EHIS kood 3312
Registreerimise kuupäev 05.05.2004
Akrediteerimise kuupäev 22.12.2005
Akrediteeringu lõpp 03.06.2010
Õppekava lühend TS
Õppekava keel Eesti keel
Nominaalne õppeaeg 3 aastat
Õpingute üldmaht 120 AP

Vastuvõtt

1. Vastuvõtu eelduseks on Eestis omandatud keskharidus või sellele tasemelt vastav välisriigi haridus.
2. Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilaskandidaadil on täiendavalt vastuvõtu eelduseks eesti keele kui teise keele riigieksami vähemalt 60-punktine tulemus (arvestatakse ka katselise riigieksami tulemust) või eesti keele riigieksami, kesktaseme eksami või kõrgtaseme eksami samaväärne tulemus. Juhul, kui nõutud eesti keele oskust tõendav eksam ei ole eelnevalt tehtud, on vastuvõtukomisjonil õigus teha otsus, veendudes üliõpilaskandidaadi eesti keele oskuses vestluse käigus või vastuvõtukomisjonile esitatud keeleoskuse nõuetele vastavust tõendavate dokumentide põhjal.

Lõpetamise tingimused

1. Õppekava nõuete täidetus
2. Kogutud ainepunkte minimaalselt 180
3. Kaitstud diplomitöö

Diplom kiitusega (cum laude) antakse lõpetanule, kes sooritas kõik eksamid hindele "3","4" või "5" ja kaitses lõputöö hindele "5" ning kelle keskmine hinne õpingute vältel oli "4,6" või kõrgem, kusjuures arvestatakse kõikide eksamite, hindeliste arvestuste, õppepraktika ja lõputöö hindeid.

Lõpetamise dokument

Diplom koos akadeemilise õiendiga

Eesmärk

1. üldhariduse süvendamine;
2. õppurite ettevalmistamine õpinguteks järgmisel kõrghariduse astmel;
3. piisavate teoreetiliste ning praktilise tööga kinnistatud rakenduslike erialaste oskuste omandamine töötamiseks kaasaegse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas .

Tehnosuhtluse õppekava eesmärgiks on ette valmistada spetsialiste, kes tunnevad tasakaalustatult nii infotehnoloogiat kui ka suhtluses toimivaid protsesse ning suudavad Eesti tehnoloogilist toodet tutvustada kodu- ja välismaisele tarbijale, tuues tehnika progressi tarbijale lähemale ja soodustades selle saavutuste kasutuselevõttu.

Kvalifikatsioon

Tehnosuhtluse õppekaval omandatakse lisaks IT baasõppele oskused kirjalikuks ja suuliseks eneseväljendamiseks, teadmised disainist, trükitehnoloogiast, turuuuringutest. Eriala lõpetajad töötavad ametites, kus on vajalik spetsiifilise IT terminoloogia ja -sisu tõlgendamine IT-toodete ja -teenuste kasutajatele.Eriala lõpetaja tööülesanneteks on näiteks toodete kasutusjuhendite, tootekataloogide, tehniliste tekstide kirjutamine ja tõlkimine, veebilehe kasutajaliidese kujundamine.

Erialased teadmised väljendavad otseselt erialavaldkonnaga seotud ning tulevases kutsetöös vajaminevat ettevalmistust. Tehnosuhtluse eriala juures on märksõnadeks lisaks otsesele (laiapõhjalisele) infotehnoloogiale veel kommunikatsioon (eriti aga info "puhverdamine" tehnikainimeste ja tavakasutajate vahel), kasutatavus, standardid ja meedia.
- Erinevate platvormide (nii riistvara, süsteemi- kui rakendustarkvara tasandil) tundmine;
- Erialaste standardite ja seadusandluse hea tundmine;
- IT-terminoloogia põhjalik tundmine eesti ja inglise keeles;
- Põhiteadmised süsteemihaldusest, andmeturbest ja tarkvaraarenduse protsessidest;
- Teadmised kasutatavusest (usability) IT eri aspektide juures ;
- Teadmised kasutajatoetuse toimemehhanismidest ;
- Põhiteadmised sotsiaalsest meediast, internetisuhtluse erijoonte tundmine.

Praktilised oskused väljendavad kutsetöös vajatavaid isikuomadusi ning konkreetsete teemade ja töövõtete valdamist.
- Väga hea emakeelne kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus erinevatel suhtlustasanditel ;
- Info süstematiseerimise ja agregeerimise ning uute teadmiste omandamise oskus (õpivõime);
- Esinemis- ja veenmisoskus ;
- Orienteerumine IT-ga seonduvates õiguslikes küsimustes (patendid, litsentsid, autoriõigus);
- Inglise keele hea valdamine (sh erialakeel), tõlkimisoskus;
- Dokumenteerimise ja spetsifitseerimise (sh näiteks kliendi probleemi piiritlemise ja selge formuleerimise) oskus ;
- Programmeerimise baasoskus;
- Projektijuhtimise baasoskus;
- Erinevate võrguteenuste (sh Web 2.0) kasutamise ning ühtseks tervikuks integreerimise oskus.

Üldteadmised väljendavad laiapõhjalist üldist haritust ja silmaringi.
- Teadmised majandusest, turundusest, meediast ning praktilisest psühholoogiast;
- Teadmised IT eri rakendusvaldkondadest (rõhuasetusega mitte "mis", vaid "kus" ja "kuidas").

Õppekava ülesehitus

Sisseastumise aasta 2006
Kohustuslikud ained: 107 AP
Valikained: 13 AP
Sisseastumise aasta 2007
Kohustuslikud ained: 160,5 EAP
Valikained: 19,5 EAP
Sisseastumise aasta 2008
Kohustuslikud ained: 154 EAP
Valikained: 26 EAP
Sisseastumise aasta 2009
Kohustuslikud ained: 154 EAP
Valikained: 26 EAP
Vaata õppekavaaineid

eten